fbpx
Гладен си? Поръчай сега!
0890 112 300
Тел. за поръчки:
За региона на

ул. Иван Вазов

За региона на

ул. Иван Вазов

Тел. за поръчки:
Общи условия

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Каденца ЕООД, адрес по регистрация: гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Казбек N 58, ap. 58, ЕИК 201010476, (наричано за краткост „Каденца“) и ПОСЕТИТЕЛИТЕ на уеб-сайта http://sandvicharnika.bg/, (наричан за краткост „Сайтът“). (2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно „Kаденца“: 1. Данни за кореспонденция: Каденца ЕООД, адрес по регистрация: гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Казбек N 58, ап. 2, ЕИК 201010476, МОЛ: Кремена Димитрова, телефон: 0894092420

(2) Надзорни органи:

  1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15

тел.: (02) 9402 046

факс: (02) 9403 640

е-mail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

  1. Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Aдpec: 1000 гp. Coфия, пл.“Cлaвeйĸoв“ №4A, eт.3, 4 и 6</> тeл.: 02 / 980 25 24 фaĸc: 02 / 988 42 18 гopeщa линия: 0700 111 22 Уeб caйт: www.kzр.bg

Чл. 3. Сайтът на Сандвичарника предоставя на Посетителите информация относно предлаганите ястия и съответно  датите на  които ги предлагаме.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Каденца и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Каденца.

(2) Изображенията в Сайта на Сандвичарника и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Каденца не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на Каденца

(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Каденца, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) Каденца не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Каденца  върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

 
IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6 (1) Каденца предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на сайта.

(2) Каденца не изпраща идентифицираща информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Сайта от Посетителите.

 
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Каденца по всяко време, като своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им.

 
VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8. (1) Каденца предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

(2) Каденца не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) Каденца не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Каденца при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 17 март 2020г.